معلم عزیز روزت مبارک

وبلاگ شخصی خانم صباغیان

هم معنی
کلمه                                                  غرش:صدای بلند

پهناور:وصیع                                                 نغمه:آواز

زوزه:صدای بلند                                                   بی انتها:بی پایان

حاشیه:گوشه                                              غایب:پنهان از چشم

مواظب:نگه داری                                              زعفران:گیاه خوش بو

[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:54 ] [ صباغیان ]

[ ]

شعر لحظه ی سبز دعا
معلم عزیزم روز معلم مبارک

[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:37 ] [ صباغیان ]

[ ]

فارسی
دیشب پدربزرگم...........ما باز او مرابغل کرد............مادر براى او زود یک چای تازه آوردو............درد می کرد باخنده باز از من............کردم تشکر از او. ................در دست پیر او بود باز آن اصای زیبا خندیدو قلقلک داد با آن عصا دلم را

[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 21:15 ] [ صباغیان ]

[ ]

مطالعات اجتماعی
نیاز های خانواده چگونه بر طرف می شود؟

[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:41 ] [ صباغیان ]

[ ]

علوم
ما چند گروه مواد غذایی داریم؟آنها را نام ببر؟                                                            

[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:37 ] [ صباغیان ]

[ ]

ریاضی
حسین 5 تومان پول داشت.هفته ی اول پدرش به او پنج هزار تومان دیگر داد پدر حسین در هر هفته دو برابر پول هفته ی قبلی را به حسین می داد او در 3 هفته چقدر پول جمع می کند؟

[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:32 ] [ صباغیان ]

[ ]

درسی
علی 14 فندق دارد او می خواهد فندق های خود را بین دو تا از دوستانش تقسیم کند به هر کس چند فندق می رسد؟

[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:27 ] [ صباغیان ]

[ ]

[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:33 ] [ صباغیان ]

[ ]

[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:44 ] [ صباغیان ]

[ ]

[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:32 ] [ صباغیان ]

[ ]